top of page

Diaspora Ayisyen: Kanalize fye ak pouvwa nou pou ede Ayiti.

Chè zanmi Dyaspora ayisyen mwen,

Mwen ekri let sa a pou mwen mande ou, ak tout kè mwen, pou itilize enfliyans ou, richès ou, konnen ou, ak eksperyans ou pou ede Ayiti. Kòm manm Dyaspora ayisyen, nou gen yon opòtinite ki enik ki pèmèt nou kontribye nan devlopman ak pwosperite peyi nou renmen an. Avèk plis pase 3 milyon Ayisyen ki ap viv nan peyi etranje, nou menm nan Dyaspora gen anpil konnen, abilite, ak resous ki kapab mobilize pou sipòte devlopman durab nan peyi a.

Ayiti gen yon istwa pouvwa, enfliyans, ak mondialisasyon ki anspire jenerasyon. Depi lit Toussaint Louverture ak Adbaraya Toya te mennen kont kolonizasyon Ewòp ak lòt peyi oksidantal, jouk nan etablisman premye nasyon nwa endepandan, Ayiti toujou se yon bòf eperans ak rekiperasyon.

Malgre tout defi ke peyi nou an fè fas la pandan ane yo, nou pa janm dwe abandonnen moun nou yo ni peyi nou. Nou gen yon responsabilite pou ede frè ak sè Ayisyen nou yo ak sipòte devlopman durab nan peyi a.

Nou tout konnen ke Ayiti fè fas a anpil defi, depi nan enstabilite politik, pòvrete, chanjman klima ak katastwòf natirèl. Men, nou pa dwe kite defi sa yo dekouraje nou. Nan plas sa, nou dwe kanalize fye ayisyen ak detèminasyon nou yo pou kreye chanjman pozitif nan peyi nou.

Yon nan fason ki pi enpòtan nou kapab ede Ayiti se pa envesti nan lavni li. Nou dwe sipòte inisyativ ki mennen pa Ayisyen yo ak ankouraje lidè base yo pou kreye solisyon durab ki pral benefisye peyi nou nan long tèm. Nan envestisman nan edikasyon, swen sante, enfrastrikti, ak nan refleksyon kreativ, nou kapab ede Ayiti pou li bati yon lavni ki plis klere pou jenerasyon kap vini yo.

Yon lòt fason ke nou kapab fè yon diferans se pa mobilize rezo ak koneksyon nou yo. Kòm manm Dyaspora ayisyen, nou gen aksè a yon anpil konnen, abilite, ak resous ki kapab sèvi pou sipòte inisyativ devlopman nan Ayiti. Lè nou pataje eksperyans nou yo, koneksyon, ak resous nou yo, nou kapab kreye patenarya ki pral pèmèt Ayiti vin byen.


Plis enpòtan, nou pa dwe janm bliye fyète Ayisyen nou an. Istwa nou an rich ak gwo pouvwa, e se responsablite nou pou selebre l e pataje l ak tout mond la. Pa montre kiltirèl ak patrimwàn istòrik Ayiti a, nou kapab ede kreye yon imaj plis pozitif sou peyi nou epi ankouraje lòt moun sipòte devlopman li.

Pou fini, mwen ankouraje nou pou nou sèvi ak enpòtans, richès, konesans ak eksperyans nou yo pou nou ede Ayiti. Ann kanalize fyète ak detèminasyon Ayisyen nou yo pou nou sipòte devlopman durab peyi nou. Nou pa dwe janm abandonnen moun Ayiti ak peyi nou. Ansanm, nou kapab kreye yon chanjman pozitif nan Ayiti ak bati yon aveni ki pi klere pou tout Ayisyen. Ann montre mond la kisa sa vle di pou n ap fyè Ayisyen.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Title

Comments


bottom of page